Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51723
Title: Bán đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn , người hướng dẫn
Đỗ, Thị Hoa
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự;Tài sản;Bán đấu giá
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 84 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày những vấn đề lý luận về bán đấu giá tài sản theo các quy định của pháp luật. Nghiên cứu các trình tự, thủ tục áp dụng các quy phạm pháp luật về nghiệp vụ bán đấu giá trong thực tiễn nước ta, đồng thời phân tích những tồn tại xung quanh việc quy đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51723
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000342_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 811 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.