Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51724
Title: Quyền của người chưa thành niên theo pháp luật dân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Hà, Thị Mai Hiên , người hướng dẫn
Vũ, Hồng Minh
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Nhân quyền;Người vị thành niên
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 92 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu, phân tích và xây dựng khái niệm về người chưa thành niên. Phân tích một cách cụ thể và chi tiết những chế định về quyền của người chưa thành niên trong các văn bản luật và dưới luật thuộc chuyên ngành luật dân sự. Phân tích, so sánh việc ghi nh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51724
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000341_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 925.42 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.