Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51728
Title: Xác định thiệt hại và mức bồi thường cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Am Hiểu, người hướng dẫn
Thang, Thanh Hoa
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Tố tụng hình sự;Bồi thường thiệt hại;Người bị oan
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 104 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Xác định rõ thiệt hại và mức bồi thường trong từng trường hợp cụ thể. Làm rõ mối liên hệ giữa quy định của pháp luật và áp dụng trong thực tiễn các quy định về xác định thiệt hại và mức bồi thường cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự. Làm rõ tầ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51728
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000263_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.