Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51730
Title: Bồi thường tổn thất tinh thần do sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn, người hướng dẫn
Nguyễn, Tôn
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự;Quyền công dân;Bồi thường thiệt hại
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 115 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu và làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm chung về sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm và uy tín cá nhân. Nghiên cứu, xác định trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần trong một số trường hợp cụ thể theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005. Đá (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51730
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000250_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.