Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51732
Title: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh, người hướng dẫn
Ninh, Thị Thanh Thủy
Keywords: Sở hữu công nghiệp;Chỉ dẫn địa lý;Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 121 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tìm hiểu các khái niệm về chỉ dẫn địa lý (CDĐL), so sánh CDĐL với một số đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) khác. Đưa ra khái niệm quyền SHCN, đặc điểm của quyền SHCN và khái niệm quyền SHCN đối với CDĐL. Nghiên cứu các quy định của hệ thống pháp luật quố (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51732
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 0050000036_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.