Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51737
Title: Những người không được quyền hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật hiện hành : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Phùng, Trung Tập, người hướng dẫn
Hà, Diệu Hằng
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Quyền hưởng di sản;Quyền hưởng thừa kế
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 88 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Chương 1: Những vấn đề chung về người thừa kế và người không được quyền hưởng di sản; Tiến trình phát triển những qui định của pháp luật về người không được quyền hưởng di sản ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Chương 2: Người thừa kế không được quyền hưởng d (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51737
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02777_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 888.35 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.