Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51738
Title: Bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự gây ra : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn, người hướng dẫn
Trần, Thị Thu Thủy
Keywords: Bồid thường thiệt hại;Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Tố tụng hình sự
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 98 tr
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Chương 1: Những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự. Chương 2: Nội dung các quy định pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cơ quan tiến hành tố tụng. Chương 3: Thực thị pháp luật về (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51738
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02794_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 37.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.