Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51739
Title: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Hằng
Keywords: Bảo hộ;Luật dân sự;Nhãn hiệu hàng hóa;Pháp luật Việt Nam;Sở hữu trí tuệ;Thị trường nước ngoài
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 89 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Tìm hiểu một số quy định về quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở một số thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó, phân tích thực trạng và những vấn đề còn vướng mắc của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu Việt Nam trong việc đăng ký bảo hộ nh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51739
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02741_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.