Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51741
Title: Điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh, người hướng dẫn
Bùi, Thị Hải Như
Keywords: Luật dân sự;Nhãn hiệu;Pháp luật Việt Nam;Quyền sở hữu công nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 105 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Khái quát chung về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Phân tích các quy định cụ thể của pháp luật Việt Nam về điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trên cơ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51741
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02706_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.8 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.