Điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51741Điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51741