Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51743
Title: Cơ sở lý luận, xã hội và những vấn đề thực tế để xác định diện thừa kế và phân chia hàng thừa kế theo pháp luật trong Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Phùng, Trung Tập, người hướng dẫn
Lê, Thu Nga
Keywords: Hàng thừa kế;Luật dân sự;Luật thừa kế;Pháp luật Việt Nam;Quyền thừa kế
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 95 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu những vấn đề lý luận về diện và hàng thừa kế theo pháp luật. Các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tác động, ảnh hưởng đến việc xác định diện thừa kế và phân chia hàng thừa kế theo pháp luật. Trình bày nội dung quy định về diện thừa kế (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51743
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02680_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.