Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51745
Title: Chế định kết hôn theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2000: Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Văn Cừ, người hướng dẫn
Khuất, Thị Thu Hạnh
Keywords: Chế định kết hôn;Luật hôn nhân và gia đình;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Khao Luật
Abstract: 100 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Làm sáng tỏ những lý luận cơ bản về chế định kết hôn. Phân tích nội dung, ý nghĩa của chế định kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000; đồng thời tìm ra những vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng chế định kết hôn theo Luật Hôn nhân v (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51745
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02671_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.