Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51749
Title: Thống nhất quy định của pháp luật về thủ tục mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Phạm, Hữu Nghị, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Phương Hoa
Keywords: Luật dân sự;Nhà ở;Quy định pháp luật;Quyền sử dụng đất
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 87 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Làm rõ được các cơ sở khoa học, lý luận và thực tiễn của việc thống nhất quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở. Phân tích và làm rõ nguồn gốc việc chia tách các quy định về thủ tục mua bán nhà ở và c (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51749
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02637_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 908.69 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.