Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51750
Title: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ 2005 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh, người hướng dẫn
Hà, Thị Nguyệt Thu
Keywords: Luật dân sự;Luật sở hữu trí tuệ;Nhãn hiệu;Pháp luật Việt Nam;Sở hữu công nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 132 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tìm hiểu khái quát lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu trên thế giới và ở Việt Nam. Nghiên cứu các quy định liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ 2005 trên cơ sở so sánh với các quy định trước đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51750
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02548_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.