Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ 2005

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51750Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ 2005

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51750