Bảo lãnh trong pháp luật dân sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51755Bảo lãnh trong pháp luật dân sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51755