Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51755
Title: Bảo lãnh trong pháp luật dân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn
Phạm, Văn Lợi
Keywords: Bảo lãnh dân sự;Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 102 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về bản chất, đặc điểm của bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ trong pháp luật dân sự. Nghiên cứu mối quan hệ của bảo lãnh với các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự khác (cầm cố; thế chấp; tín chấp), từ đó chỉ ra những điểm (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51755
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02319_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.