Những khía cạnh về quyền sử dụng đất gắn với quyền sở hữu nhà ở theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51756Những khía cạnh về quyền sử dụng đất gắn với quyền sở hữu nhà ở theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51756