Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51756
Title: Những khía cạnh về quyền sử dụng đất gắn với quyền sở hữu nhà ở theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Lê, Hồng Hạnh, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Loan
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Quyền sở hữu;Nhà ở;Tư pháp;Đất
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 87 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Trình bày các vấn đề chung về quyền sử dụng đất và quyền sử dụng đất gắn liền với quyền sở hữu nhà ở. Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền sử dụng đất gắn liền với quyền sở hữu nhà ở trong Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Đất đai 2003, Luật nhà (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51756
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02318_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.