Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51759
Title: Giải quyết tranh chấp tài sản của vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Văn Cừ, người hướng dẫn
Phạm, Thị Ngọc Lan
Keywords: Luật dân sự;Luật hôn nhân và gia đình;Tranh chấp tài sản
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 106 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Nghiên cứu làm rõ nội dung cơ bản về chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hiện hành, trên cơ sở đó xác định rõ các căn cứ pháp lý giải quyết tranh chấp tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Làm sáng tỏ nội dung các nguyên tắc cơ bản theo quy định của pháp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51759
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02199_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 47.6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.