Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51760
Title: Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn
Lã, Hoàng Hưng
Keywords: Di sản;Luật dân sự;Luật thừa kế;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 84 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
Nghiên cứu những yếu tố và nội dung cấu thành chế định thỏa thuận phân chia di sản thừa kế: khái niệm, nguyên tắc giao kết, chủ thể thỏa thuận, đối tượng thỏa thuận, phương thức thỏa thuận, vấn đề phát sinh “người thừa kế mới”,... làm rõ mối quan hệ tương (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51760
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02120_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.