Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51762
Title: Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp bằng biện pháp hành chính, hình sự và kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu công nghiệp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Ngọc Khánh, người hướng dẫn
Bùi, Văn Sơn
Keywords: Nhập khẩu;Pháp luật Việt Nam;Quyền sở hữu công nghiệp;Tư pháp;Xuất khẩu
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 132 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Khái quát chung và phân tích vai trò, ý nghĩa của bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) bằng biện pháp hành chính, hình sự, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu công nghiệp theo quy định hiện hành để làm rõ những điểm mới của nó. N (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51762
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01970_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.