Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51763
Title: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Đinh, Trung Tụng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Bồi thường thiệt hại;Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Pháp nhân
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 102 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Tìm hiểu một số vấn đề lý luận về bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra; nêu ý nghĩa, quá trình hình thành, phát triển của quy định bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Phân tích, đánh giá (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51763
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01941_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 47.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.