Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51766
Title: Chuyển quyền sử dụng đất tại Hà Nội thực trạng và một số giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn, người hướng dẫn
Mai, Thị Thiên Hương
Keywords: Chuyển quyền sử dụng đất;Hà Nội;Luật dân sự;Luật đất đai;Quyền sử dụng đất
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
81 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Trình bày các khái niệm cơ bản về sử dụng đất và quyền sử dụng đất. Phân tích, đánh giá đặc điểm của quyền sử dụng đất và quy định về chuyển quyền sử dụng đất từ năm 1992 đến nay. Nghiên cứu các điều kiện, căn cứ, quy định, trình tự của thủ tục chuyển quyề (...)
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51766
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01872_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 677.75 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.