Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51767
Title: Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp bằng biện pháp dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Phan, Hữu Thư, người huớng dẫn
Phạm, Văn Toàn
Keywords: Biện pháp dân sự;Bảo hộ;Luật dân sự;Quyền sở hữu công nghiệp
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 98 tr. + CD-ROM
Trình bày những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp bằng biện pháp dân sự và một số điều ước quốc tế liên quan về bảo vệ quyền sử hữu công nghiệp như: công ước Paris, hiệp định TRIPs, hiệp định BTA; trình bày khái quát các quy định của pháp l (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51767
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01840_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 762.45 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.