Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51768
Title: Hàng thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Phùng, Trung Tập, người huớng dẫn
Phùng, Thị Cẩm Châu
Keywords: Hàng thừa kế;Luật dân sự;Quy định pháp luật;Thừa kế
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 92 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Trình bày các khái niệm chung về hàng thừa kế. Nêu sơ lược về hàng thừa kế trong pháp luật một số nước như Pháp, Nhật Bản, Thái Lan và tiến trình phát triển của pháp luật Việt Nam về hàng thừa kế từ trước năm 1945 đến nay. Tập trung nghiên cứu các quy định (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51768
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01835_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 675.36 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.