Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51770
Title: Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại theo quy định của Bộ Luật Dân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn
Phạm, Tuấn Anh
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Tài sản;Di chúc
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
106 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Electronic Resources
Trình bày lý luận chung về thừa kế và việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Nghiên cứu việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại theo quy định của Bộ luật dân sự qua việc tìm hiểu các vấn đề như: chủ thể thực hiện nghĩa vụ tài s (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51770
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01832_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.