Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51771
Title: Địa vị pháp lý của thẩm phán trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án dân sự ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Đinh, Trung Tụng, người hướng dẫn
Nguyễn, Bích Thảo
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Thẩm phán;Vụ án dân sự;Xét xử sơ thẩm
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
97 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Phân tích một số vấn đề lý luận làm cơ sở nhận thức và thực tiễn của việc quy định địa vị pháp lý của Thẩm phán trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, cụ thể là địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng dân sự, mối quan hệ tố tụng giữa Thẩm phán và (...)
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51771
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01828_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 746.31 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.