Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51772Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51772