Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51772
Title: Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn
Lê, Thị Thanh Thủy
Keywords: Bảo đảm tiền vay;Luật dân sự;Tài sản;Vốn vay
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 112 tr. + CD-ROM
Phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về bảo đảm tiền vay, tài sản hình thành từ vốn vay, các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay, các điều kiện áp dụng bảo đảm tiền vay bằng loại tài sản này. Nghiên cứu tình hình thực hiệ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51772
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01825_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 722.14 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.