Hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51773Hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51773