Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51774
Title: Hoàn thiện thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Ngọc Khánh, người hướng dẫn
Hà, Hoàng Hiệp
Keywords: Giám đốc thẩm;Luật dân sự;Thủ tục pháp lý;Tố tụng dân sự
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 87 tr. + CD-ROM
Phân tích làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự. Phân tích thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự hiện hành và thực tiễn áp dụng từ năm 2000 đến nay với những số liệu thống kê cụ thể làm rõ những vấn đề (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51774
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01784_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 686.65 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.