Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51776
Title: Chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: Cơ sở lý luận và thực tiễn pháp lý về dân sự ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Hà, Thị Mai Hiên, Người hướng dẫn
Dương, Hải Yến
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Trẻ em
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
90 tr. + CD-ROM
Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn pháp lý về dân sự trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (TECHCĐBKK). Phân tích làm rõ các quy định pháp luật Việt Nam về chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như việc thi (...)
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51776
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01753_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 389.04 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.