Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51777
Title: Lỗi trong trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : Luận văn ThS. Luật : 60 38 30
Authors: Hà, Thị Mai Hiên, Người hướng dẫn
Bùi, Thị Thủy Chung
Keywords: Bồi thường thiệt hại;Hợp đồng;Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 114 tr. + CD-Rom + tóm tắt
Tập trung phân tích, đánh giá những quy định pháp luật về lỗi trên cơ sở chỉ ra ý nghĩa của lỗi với các vấn đề trong trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Đưa ra một số hạn chế và đề ra những yêu cầu cũng như sự cần thiết phải hoàn thiện (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51777
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01742_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.