Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51778
Title: Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh, Người hướng dẫn
Vũ, Thị Phương Giang
Keywords: Biện pháp dân sự;Nhãn hiệu;Pháp luật Việt Nam;Sở hữu công nghiệp
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 106 tr. + Tóm tắt + CD-ROM
Khái quát việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự ở Việt Nam. Nêu những quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Phân tích thực trạng hoạt động bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51778
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01581_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.