Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51779
Title: Xác định di sản thừa kế theo di chúc theo quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Phùng, Trung Tập, người hướng dẫn
Vũ, Thị Lan Hương
Keywords: Di chúc;Di sản thừa kế;Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 134 tr. + Tóm tắt + CD-ROM
Electronic Resources
Luận văn xây dựng các khái niệm khoa học về di sản thừa kế, di sản thừa kế theo di chúc; xác định mối liên hệ giữa di sản với di sản thừa kế và di sản thừa kế theo di chúc. Phân tích đặc điểm của di sản thừa kế và di sản thừa kế theo di chúc. Xây dựng nhữn (...)
Luận vănThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51779
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01580_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.