Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51780
Title: Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật học : 60 38 30
Authors: Trần, Văn Trung, người hướng dẫn
Lê, Thị Giang Yên
Keywords: Chứng cứ;Pháp luật Việt Nam;Tố tụng dân sự
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 136 tr. + Đĩa mềm
Khái quát về chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự. Lược sử phát triển các quy định của pháp luật về chứng cứ và chứng minh. Trình bày các quy định của pháp luật về chứng cứ và chứng minh trước năm 1989, từ năm 1989 đến năm 2004 và từ 2004 cho đến na (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51780
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01575_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 105.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.