Giải quyết tranh chấp kinh tế giữa các bên liên doanh trong doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51784Giải quyết tranh chấp kinh tế giữa các bên liên doanh trong doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51784