Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51784
Title: Giải quyết tranh chấp kinh tế giữa các bên liên doanh trong doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Vũ, Quang, Người hướng dẫn
Đoàn, Thu Nga
Keywords: Doanh nghiệp liên doanh;Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Tranh chấp kinh tế
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 101 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt
Khái quát các vấn đề lý luận về tranh chấp kinh tế (TCKT) giữa các bên trong doanh nghiệp liên doanh (DNLD). Thực trạng TCKT giữa các bên trong DNLD tại Việt Nam và giải quyết tranh chấp, phân tích những yếu tố tác động làm nảy sinh tranh chấp cũng như tác (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51784
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01546_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.