Biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành án dân sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51785Biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành án dân sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51785