Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51786
Title: Ảnh hưởng của Nho giáo đến các quy định pháp luật Việt Nam về mối quan hệ giữa vợ và chồng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Hà, Thị Mai Hiên, người hướng dẫn
Đinh, Hạnh Nga
Keywords: Luật dân sự;Luật hôn nhân và gia đình;Nho giáo;Quan hệ gia đình
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 98 tr. + CD-ROM
Phân tích những nội dung cơ bản của Nho giáo và quan niệm của Nho giáo về mối quan hệ giữa vợ và chồng. Giới thiệu những nội dung cơ bản sự ảnh hưởng của Nho giáo đến các quy định pháp luật Việt Nam về mối quan hệ vợ chồng qua các thời kỳ. Đánh giá các quy (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51786
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01544_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.