Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51789
Title: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Phạm, Hữu Nghị, Người hướng dẫn
Nguyễn, Viết Tuấn
Keywords: Chuyển nhượng;Hợp đồng;Pháp luật dân sự;Quyền sử dụng đất;Đất
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 92 tr. + CD-ROM
Khái quát những vấn đề lý luận về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất. Nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về quan hệ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thời gian qua. Đề xuất phương hướng, (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51789
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01395_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.