Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51789Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51789