Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51790
Title: Áp dụng phong tục, tập quán về hôn nhân và gia đình đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60.38.30
Authors: Đinh, Trung Tụng, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Minh Phương
Keywords: Dân tộc thiểu số;Gia đình;Hôn nhân;Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
108 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Làm rõ khái niệm phong tục, tập quán; đặc điểm của phong tục, tập quán; mối quan hệ giữa phong tục, tập quán với pháp luật, quá trình hình thành và phát triển của việc ghi nhận phong tục, tập quán trong pháp luật hôn nhân và gia đình đối với đồng bào dân t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51790
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01250_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.