Hình thức của hợp đồng - một số vấn đề và những kiến nghị, phương hướng hoàn thiện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51793Hình thức của hợp đồng - một số vấn đề và những kiến nghị, phương hướng hoàn thiện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51793