Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51793
Title: Hình thức của hợp đồng - một số vấn đề và những kiến nghị, phương hướng hoàn thiện : Luận văn ThS. Luật: 60.38.30
Authors: Bùi, Đăng Hiếu, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Hằng
Keywords: Hình thức hợp đồng;Hợp đồng dân sự;Luật dân sự
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 75 tr. + Đĩa mềm
Trên cơ sở vận dụng lý luận về hợp đồng, tiếp cận và đưa ra một cách nhìn tổng quát về hình thức hợp đồng cũng như xây dựng khái niệm pháp lý về hình thức hợp đồng. Dựa vào luật thực định, xem xét và đánh giá những quy định hiện hành liên quan đến hình thứ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51793
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01247_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.