Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51794
Title: Pháp luật về kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 60.38.30
Authors: Vũ, Đức Long, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Kết hôn;Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 126 tr. + Đĩa mềm
Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về pháp luật điều chỉnh kết hôn có yếu tố nước ngoài. Đánh giá thực trạng tình hình kết hôn của phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài, đặc biệt là kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người Đài Loan, Trung Quố (...)
Luận văn ThS Luật dân sự 60.38.30 Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51794
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01238.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.