Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51795
Title: Thanh toán và phân chia di sản thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60.38.30
Authors: Phạm, Công Lạc, Người hướng dẫn
Đỗ, Thị Vân Giang
Keywords: Di sản thừa kế;Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Thanh toán;Thừa kế
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 83 tr. + Đĩa mềm
Khái quát chung về thanh toán nghĩa vụ tài sản của người chết để lại, khái niệm phân chia di sản thừa kế, những quy định của pháp luật về thanh toán nghĩa vụ tài sản của người để lại di sản, quyền và nghĩa vụ của người lĩnh trách nhiệm thanh toán thay thế (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51795
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01215_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.