Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51798
Title: Pháp luật về giao dịch bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60.38.30
Authors: Ngô, Huy Cương, Người hướng dẫn
Phí, Thị Quỳnh Nga
Keywords: Bảo hiểm nhân thọ;Luật Bảo hiểm;Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
115 tr. + Đĩa mềm
Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm nhân thọ (BHNT): khái niệm, đặc điểm, loại hình, lịch sử hình thành giao dịch và kiểm soát BHNT. Nghiên cứu thực trạng pháp luật và phân tích những hạn chế của pháp luật về giao dịch BHNT ở Việt Nam hiện n (...)
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51798
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01092_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.