Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51799
Title: Thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS Luật: 60 38 30
Authors: Hà, Thị Mai Hiên, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hằng
Keywords: Luật dân sự;Luật thừa kế;Pháp luật Việt Nam;Quyền sử dụng đất
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 107 tr. + Tóm tắt + CD-ROM
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thừa kế quyền sử dụng đất, những điểm chung và những điểm đặc thù của thừa kế quyền sử dụng đất so với việc thừa kế các tài sản thông thường khác. Phân tích đánh giá thực trạng tình hình áp dụng các quy định của pháp luậ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51799
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01074_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.