Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51800
Title: Quyền nhân thân của cá nhân đối với tính mạng, sức khỏe, thân thể trong pháp luật dân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Hà, Thị Mai Hiên, Người hướng dẫn
Bùi, Thị Thanh Thảo
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự;Quyền nhân thân
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 116 tr. + CD-ROM
Trình bày cơ sở lý luận về quyền nhân thân của cá nhân đối với tính mạng, sức khoẻ, thân thể. Nghiên cứu nội dung của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành về các quyền nhân thân của cá nhân đối với tính mạng, sức khoẻ, thân thể; đó là các Quyền được đảm bảo (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51800
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01063_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.