Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51801
Title: Diện và hàng thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Phạm, Công Lạc, người hướng dẫn
Đỗ, Quảng Oai
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Thừa kế
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 123 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Làm sáng tỏ nội dung và bản chất của diện và hàng thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử, xác định chính xác những người thuộc diện thừa kế và thứ tự hưởng ưu tiên theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005, rút ra những tồn (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51801
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01054_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.