Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51803
Title: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60.38.30
Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh, Người hướng dẫn
Đoàn, Thị Thuý Lan
Keywords: Dịch vụ;Luật dân sự;Quyền sở hữu công nghiệp;Sản phẩm;Sở hữu trí tuệ
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 98 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Khái quát chung về quyền sở hữu công nghiệp đối với các dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ. Trình bày thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ qua tìm hiểu những điề (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51803
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01000_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.