Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51804
Title: Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự trong quân đội : Luận văn ThS. Luật : 60.38.30
Authors: Đinh, Trung Tụng, Người hướng dẫn
Tăng, Đình Năm
Keywords: Cưỡng chế;Luật dân sự;Pháp luật;Thi hành án
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật Dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
93 tr. + Đĩa mềm
Electronic Resources
Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự nói chung và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự trong quân đội nói riêng; Phân tích đánh giá thực trạng tình hình áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51804
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00961_Noi_dung.PDF
  • Description : 
  • Size : 1.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.