Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự trong quân đội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51804Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự trong quân đội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51804