Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51806
Title: Thừa kế thế vị theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành : Luận văn ThS. Luật: 60.38.30
Authors: Phùng, Trung Tập, Người hướng dẫn
Phạm, Thị Bích Phượng
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Thừa kế
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 105 tr. + Đĩa mềm
Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về thừa kế thế vị, điều kiện và nguyên tắc hưởng thừa kế thế vị trong pháp luật Việt Nam hiện hành. Phân tích đánh giá thực trạng áp dụng quy định pháp luật về thừa kế thế vị ở Việt Nam, nêu nguyên nhân của thực trạng (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật Dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51806
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00801_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.