Xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51807Xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51807