Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51807
Title: Xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60.38.30
Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh, Người hướng dẫn
Trịnh, Thu Hải
Keywords: Luật dân sự;Quyền sở hữu công nghiệp;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 130 tr. + Đĩa mềm
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về sở hữu công nghiệp (SHCN) và hệ thống xác lập quyền SHCN cùng với việc phân tích luật thực định và thực trạng của hoạt động xác lập quyền SHCN ở Việt Nam, đặt ra những vấn đề, nội dung bất cập cần được k (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51807
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00800_tom_tat.PDF
  • Description : 
  • Size : 620.08 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.