Công ước quốc tế năm 1999 về bắt giữ tàu biển và việc gia nhập của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51809Công ước quốc tế năm 1999 về bắt giữ tàu biển và việc gia nhập của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51809