Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hóa trong thương mại quốc tế theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51810



Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hóa trong thương mại quốc tế theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51810